TEAM AZERBAIJAN

SONA AGHAYEVA BC2F

ORKHAN KARIMOV BC2M

NARMIN AGHAYEVA BC4F

BAHRUZ MIRZAYEV BC4M

KHAYAL ISLAMOV BC4M

ZAUR VEYSALOV BC4M